خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

 

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

رنگ :سفید
حالت :جامد
فرمول شیمیایی :NaOH
نقطه ذوب :
12درجه سانتی گراد (محلول 50در صد)
62درجه سانتی گراد (محلول 70-73درصد)
318درجه سانتی گراد(جامد 99%)