نحوه نگهداری

 

نحوه نگهداری سود کاستیک پرک

سود پرک رطوبت هوا را به سرعت جذب می کند از این رو بایستی همیشه درب کیسه (محتوای سود پرک )بسته باشد تا هوا به آن نفوذ نکند،در غیر این صورت با توجه به خاصیت رطوبت پذیری،مرطوب و سپس کلوخه می گردد.
از این جهات باید در جای خشک نگهداری شود .
در تماس با آب گرمای شدیدی ایجاد می کند.
در نگهداری این ماده نباید از ظروف آلومینیومی استفاده شود.
در واکنش با مواد آلی و غیر آلی واکنش می دهد بنابراین باید تحت پوشش های حفاظتی قرار گیرد.